TECHNOLOGICKÝ DEN ASPP 2018 : 18. 9. 2018

Místo: Plynárenská 840/5, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, místnost T 116 ( Trafačka)

Program:

Práce na plynárenských zařízeních v kolektorech, Ing. Pavel Frk - REVIS Praha s.r.o.

Obecně o kolektorech. Detailní představení akce „Kolektor Hlávkův most“, 

realizované REVIS Praha s.r.o. Personální a technické vybavení nutné pro práce v 

kolektoru. Pracovní postupy pro práce v kolektoru. Specifika a rizika práce v 

kolektoru.

 

1. Obecně o kolektorech

2. Pracovní postup pro práce v kolektorech

3. Kolektor Hlávkův most

4. Specifika a rizika práce v kolektoru

 

Kolektor

průchozí podzemní liniové stavby, které slouží k ukládání inženýrských sítí potřebných pro plynulý chod velkoměsta (vodovody, teplovody, plynovody, kanalizace, energetické kabely, telefonní kabeláž a optické kabely)

- norma upravující vedení sítí v kolektorech: ČSN P 73 7505

Výhody kolektoru

- neviditelnost, přístupnost, funkčnost

- instalace a údržba sítí bez zemních prací a omezení provozu

- prodloužení životnosti instalovaných inženýrských sítí

- okamžitý přehled o případné havárii uložených inženýrských sítí (permanentní monitorování kolektoru)

- snížení nákladů při realizaci oprav inženýrských sítí (rychlá identifikace vady a oprava v průměru do 2-3 hodin od zjištění)

- rychlost oprav inženýrských sítí

- instalace a údržba bez ohledu na roční období

 

Nevýhody kolektoru

- vysoké realizační investiční náklady (cca 0,5mil Kč na 1bm)

- není soběstačný (náročnost na management a energii)

- limitující geologické a hydrogeologické poměry

- hrozba terorismu (mechanické opatření na vstupech, pohybová čidla uvnitř kolektorů)

- riziko při povodních (v roce 2002 zatopení některých tunelů)

 

Kolektory v Praze – zajímavosti:

- cca 90km (z toho v historickém centru cca 18km) = největší kolektorová síť na počet obyvatel

- v celém komplexu je vedeno 2 400 km kabelů a potrubí 

- šířka kolektorů od 1,9 m do 4,5 m a výška od 2,4 m do 4,8 m

(v některých úsecích široké jako tunel metra) 

- maximální hloubka, ve které je kolektor uložen je 45 m, v průměru jsou kolektory uloženy v    hloubce 20 m

- průměrná teplota v kolektorech je 12 až 14 °C

- počet čidel zajišťujících monitoring kolektorů v Praze je 45 tisíc

- 1.kolektor v Praze v roce 1969 o délce 130m v ulici Chotkova na Malé Straně (1.kolektor na světě v roce 1863 v Londýně)

 

Pracovní postup pro práce na PZ v kolektoru

 

1. proškolení zhotovitele provozovatelem kolektoru

2. pasportizace stavu ocelových konstrukcí před realizací (fotodokumentace)

3. dopravní značení a oplocení ZS v místě stavby na povrchu

4. dovoz trubního materiálu na sklad zhotovitele a rozřezání  potrubí na díly dle potřeby v závislosti na dimenzi svařovaného potrubí a místních podmínkách 

5. ochrana stávajících sítí a konstrukcí v kolektoru (OSB desky při roznosu potrubí, protipožární deky při svařování) 

6. dovoz trubního materiálu na místo stavby

7. spouštění trubního materiálu (zpravidla 2-6m kusy) a montážního vybavení pomocí jeřábu do hloubky, úvaz

8. ruční resp. strojní roznos resp. rozvoz VZV vozíkem materiálu po trase

9. osazení mobilního lešení

10. navrtání a montáž kotev

11. svařování potrubí na podpěrách na dně kolektoru

12. zdvih svařeného potrubí ručně či pomocí paletových vozíků popř. ručních heverů 

13. uchycení potrubí do kotev

14. propojové svary svařených sekcí ve stísněných podmínkách u stropu kolektoru ve výšce

15. NDT kontrola svarů - 4% - 7% v závislosti na požadavcích provozovatele

16. izolování potrubí

17. geodetické práce v souladu se směrnicí provozovatele kolektoru

18. tlaková zkouška vzduchem, propoje 

19. pasportizace stavu osazených nosných ocelových konstrukcí po realizaci

20. vyklizení staveniště vč. zařízení staveniště

 

Kolektor Hlávkův most

Základní údaje

- zhotovitel: REVIS – Praha spol. s r.o.

- objednatel: Pražská plynárenská Distribuce a.s.

- projektant: Zdeněk Jírek PLYN-UNIVERZAL 

- SoD podepsána dne: 20.11.2009

- zhotovení kolektoru 2013 – 2017 (sdružení Hochtief – Subterra)

- zahájení prací : 11/2017 (práce v kolektoru)

- ukončení prací: předpoklad 10/2019

- cena za dílo: 39 255 460 Kč bez DPH

- rozsah: ocel DN500 – 520m, ocel DN 150 - 140m, PE d90 – 430m, 9 přípojek

- tlaková hladina: STL  0,1MPa = 1 bar

- nosný materiál: 508,0 x 6,3mm; ozn.oc. S235JR (11375.1); spirálně svařované, izolace  3LPE N-n (dle DIN 30670 , nezesílená)

- přídavný materiál: elektrody bazické ESAB OK 48.05 VACPAC, průměr 2 a 2,5mm, 2 vrstvy 

- WPS :              dle ČSN EN ISO 15609-1

- nátěr trubky: protipožární nátěr PROMASTOP CC

- umístění v klenbě kolektoru, z důvodu případného úniku plynu a možného zamoření kolektoru (možnost nejjednoduššího odvětrání)

- odvětrání přirozené

- nejrozsáhlejší a nejobtížnější stavba plynovodu v kolektoru v historii společnosti REVIS – Praha spol. s r.o.

 Personální vybavení  - kolektor Hlávkův most

- THP 1x (organizace pracovníků, kontrola provádění prací, dodržování HMG a koordinace s ostatními dodavateli podílejícími se na výstavbě kolektoru)

- svářeči 4x (dělení potrubí, příprava před svařováním a samotné svařování)

- montážní pracovník 3x (dělení potrubí, příprava před svařováním, izolování svárů, montáž uchycovacích prvků HILTI)

- obsluha jeřábu 1x

- obsluha strojů v kolektoru 2x

- dělník 4x (pomocné práce, sestavování lešení, asistence svářečům a montážním pracovníkům)

- četa zemních prací při propojích/odpojích či přepojování přípojek

 

Technické vybavení

- svářečky 4 ks

- elektrocentrály – 380V (pouze tam, kde není možné využít staveništní rozvody)

- centrátory vnější mechanické 2 ks

- přenosné osvětlení 4 stojany

- brusky úhlové 3 ks

- ruční hevery 2 ks

- příklepové vrtačka na kotvy HILTI 1 ks (chemické kotvy)

- lešení (přenosné ALU lešení s možností výškových úprav dle potřeb)

- požární deky - ochrana stávajících ocelových konstrukcí (rošty, konzoly) před poškozením v průběhu prací

- VZV vozík 1x (rozvoz potrubí), paletový vozík 2x (zdvihání sekce), jeřáb 1x

 

Specifika a rizika práce v kolektorech

 

- zařízení nadzemní části staveniště v exponovaných oblastech intravilánu obce

- přesun materiálu a personálu do kolektoru – hloubky 8-35m !!!

- obtížná manipulace s trubním materiálem (př. Kolektor Hlávkův most – trubní sekce po 16m – 4ks x 4m, váha cca 1600kg)

- veškerá manipulace v kolektoru ručně, výjimečně použití techniky

- svařování trubního materiálu ve stísněných podmínkách (WPS dle ČSN EN ISO 15609-1, polohy PH, PC)

- montáž plynovodního potrubí do klenby kolektoru (nejvyšší místo – cca 4m, montáž z lešení) 

 

 

 

 

Přednáška byla doplněna informací o spolupráci se společností FASTRA. Fastra zajišťovala:

- přerušení průtoku plynu

- uzavření potrubí pod tlakem

- pro bezpečnost bylo použito stoplování i balonování

- za stoplem dali ještě balon pro možný mírný průtok plynu

- pro malá potrubí možno pro uzavření použít trn

Přednáška v příloze.

 

První ultrazvukové inspekce na distribuční síti innogy, Ing. Aleš Brynych, CEPS a.s.

V současné době probíhá rozsáhlý projekt vnitřní inspekce plynovodu DN 500 

Sviňomazy – Vřesová. V loňském roce byla provedena inspekce geometrická a na 

základě získaných výsledků byly letos v létě odkopány, posouzeny a opraveny 

nejzávaznější defekty. Poté se provádí na 21 km tohoto potrubí mechanické/chemické 

čištění a návazně vnitřní inspekce pomocí ultrazvukového nástroje se zaměřením na 

detekci trhlin, laminací a korozních úbytků.

 

- In-line inspekce (plyn, ropa, produkty)

- Off-line inspekce – mimo provoz pro:

o Dálkovod neumožňuje průjezd

o Nedostatečný tlak v potrubí

o Potrubí je znečištěné 

o Před uvedením dálkovodu do provozu

Metody vnitřní inspekce:

- Ultrazvuk (jen v kapalinách)

- Magnetická báze (pro plyn i kapaliny)

- Další metody pro promáčkliny a ovalitu

o DEF

o Mapping – XYZ – prověří  trasu potrubí 

o EMAT, citlivé pro rozdíly tlouštky sěny a korozi pod napětím, ale zmagnetizuje potrubí, které je pak nesvařitelné, musí se pak odmagnetizovat

Pro vnitřní inspekci jsou různé nástroje různých výrobců.

Pro pohon nástroje se použije voda nebo kombinace voda + vzduch. Pohon pouze vzduchem je téměř neřešitelný.

Etapy obecně:

- Realizační projekt

- Mobilní komory. Návrh a umístění

- Chemické vyčištění

- Mechanické vyčištění

- Vypuštění z potrubí

Plynovod Červený mlýn – vnitřní inspekce off-line 

o Prověřit geometrii plynovodu DN 300

o Stanovit přesnou trajektorii

Plynovod DN 600 u Písku – cíle a činnosti

o Detekovat korozi

o Geometrické anomálie

o Stanovit souřadnice trasy potrubí pomocí nástroje Mapping

o 4,5 tisíc m3 vody

o Dusíkování

o Mechanické čištění

o Kalibrace potrubí

o Chemické čištění

o Rychlost 0,5 m/s

               Zjištěna rozsáhlá plošná koroze, pro opravu se použily ocelové objímky s epoxidovou výplní . Bylo vyměněno 120m zkorodovaného potrubí, 6 vad – 3x prolákliny, 1x laminace, 2x koroze.

               Pří porovnání vad izolace detekovaných Pearsonovou metodou  byla ve většině míst detekována vada izolace, která nebyla zjištěna koroze vnitřní inspekcí.        

Plynovod  DN 500 Sviňomazy-Vřesová

o Uvedení do provozu r. 1973

o Délka 70 km

o Trubky 527x8 z mat. 13 126 Chomutov

Porucha na plynovodu u Křepkovic (Net4Gas) zjištěno:

o Koroze pod napětím

o Vyvařený vrchlík (nebyl iniciací poruchy)

o 5 korozních odkryvů

o 2x mírné korozní napadení

o Provozní čištění – analýza prachu – zemina z výstavby a kapalné uhlovodíky z provozu

o Zúžená místa

o Potrubní  kniha – všechny vady jsou umístěny

o Ultrazvukový inspekční nástroj Rosen

o Ježek musí mít konstantní rychlost 0,3-0,5 m/s

o Protlačování vodní zátkou, tedy voda+vzduch

Co získá provozovatel provedením inspekce potrubí

o Prověří integritu potrubí

o Získá informaci o technickém stavu potrubí

o Umístí vady

 

Nové technologie používané v Grid-CZ – Ing. František Humhal

Mezi nové technologie využívané ve společnostech GRID_CZ, skupiny innogy v ČR 

(GasNet a GridServices) patří bezvýkopová technologie Primus-Line, různé nové, 

formy signalizačních zařízení (vodiče a markery) pro plynovody z PE, některé druhy 

mechanických spojek, uvažovaných pro použití v pohotovostní službě provozovatele, 

technické řešení „půlených chrániček“, možnosti lokalizace netěsností po neúspěšné 

tlakové zkoušce na PZ/OPZ a doporučení na „novou techniku“: okénkovací potrubní 

frézku (vysazování přípojek na sítích po reliningu) a „pneumatickou motyku“ (pro 

šetrné obnažování PE plynovodů).

 

1. Inovace v používaných technologiích

2. Implementace nových produktů na odstraňování poškození plynovodních přípojek v pohotovostní službě

3. Implementace nových technologických řešení_Dělené chráničky a ochranné trubky

4. Nová řešení pro dohledatelnost PE potrubí 

Markery 

Signalizační vodiče nové konstrukce

       5.    Intenzivní příprava na budoucnost distribuce, také s novými plyny   

            /biometan, přidávání H2, …/

1. Inovace v používaných technologiích

   

• Do této části prezentace patří několik poznámek k výsledku snahy distributora, společnosti GasNet, realizovat stavby bezvýkopovými technologiemi.

• V letošní stavební sezóně je možné spatřovat vrchol v této oblasti v úspěšné realizaci obnovy VTL plynovodu DN250, PN25 v délce 1623 m VTL sanačním systémem firmy Rädlinger Primus-Line v Adamově (u Brna).

• Bezešvý rukávec z aramidového úpletu s vnitřním a vnějším extrudovaným povlakem

• Stavba se připravovala od podzimu 2016 a byla realizována v červnu 2018 (úspěšná tlaková zkouška vzduchem proběhla na počátku července 2018)

• Při přípravě projektu byla identifikována nutnost:

 Dokonale se seznámit s technologií a jejími požadavky

 Disponovat zhotoviteli se speciální technikou a technologií (monitoring a úprava kvality vnitřního povrchu)

 Jazykové vybavenosti a vysoké míry operativy při spolupráci

 Operativní spolupráce s TIČR – řešení „plynárenských legislativních temat“

 „Domácí fronta“ – změna myšlení u kolegů z přímého provozování díla   

 

2. Implementace nových produktů na odstraňování poškození plynovodních přípojek v   pohotovostní službě

• Na základě ověření spolehlivosti některých mechanických spojek a dále z důvodu zkrácení doby odstávky zákazníků v případech poškození plynovodních přípojek třetí stranou bylo rozhodnuto, že pro opravy plynovodních přípojek d25, d32 a d40 bude možno použít zasahujícím pracovníkem pohotovosti mechanických spojek u případů, kdy bude možné poškození uvést do původního stavu.

• Jde o mechanické spojky Permasert Elster Perfection, které budou doplněny o přechodky systému Isiflo Sprint

  

                                                            

 

3.Implementace nových technologických řešení_Dělené chráničky a ochranné trubky

 

• V technické praxi na distribuční soustavě, zejména v hustě zasíťovaném podzemí měst se setkáváme a ne výjimečně s potřebou dodatečně osadit na provozovaný plynovod chráničku či ochrannou trubku. Nejčastějším důvodem bývá nedodržení minimálních odstupových vzdáleností nebo křížení se sítěmi jiných provozovatelů. 

• Půlená chránička či ochranná trubka není a nebude nikdy standardním stavebním prvkem sítě a pokud se objeví musí splnit náležitosti plynárenské praxe. „chrání okolní prostor před únikem plynu uvnitř chráničky“.

•  

  4. Nová řešení pro dohledatelnost PE potrubí, Markery a Signalizační vodiče nové konstrukce

• Je obecně známo, že plynovodní potrubí z nevodivého materiálu, uložené v půdě, bez systému pro zpětné vyhledání, není jednoduché nalézt. Z tohoto důvodu se používají na DS společnosti GasNet plošně tzv. signalizační vodiče.

• Jde o vodič definovaných vlastností viz. TPG 702 01 opatřený systémem vývodů pro připojení zdroje signálu, často fixovaný na povrchu potrubí. Je však také známo, že při vstupu el. Proudu značné velikosti se signalizační vodič rozžhaví a to tak, že v některých případech propálí stěnu PE plynovodu (úder blesku, zkrat v místě křížení signalizačního vodiče se silovým kabelem).

Existují jiná řešení? Ano, je to dohledávání pomocí zaměření polohy v GPS souřadnicích (to je do doby úplného dokončení DTM měst a obcí málo přesné), nebo použití znaků polohy, tzv. markerů (pasivních či aktivních).

V letošním roce se na trhu v ČR objevil nový druh signalizačního vodiče z USA, který díky své konstrukci odolává značným tahovým silám (jedna z jeho vnitřních vrstev je z materiálu PES), při zvýšení protékajícího proudu nad bezpečnou hodnotu dojde k jeho porušení, má vlastní systém spojek.

Určitou nevýhodou je že průžez Cu jádra vodiče je menší než minimum v TPG 702 01.       

 

Existují různé druhy markerů i vizuálně pro různé druhy sítí a hloubky uložení

• Existují také markery pasivní „tady jsem“ a aktivní „s možností nést informaci“

               

• Existují různé druhy signalizačních vodičů i vizuálně pro různé druhy sítí 

• Tenhle sig. Vodič zatím není v souladu s TPG 702 01, Cu vodič není dostatečně silný (minimum je 2,5 mm2)

 

Náměty na dovybavení některých zhotovitelných firem – tři náměty

                   

1. Jedná se o frézu na vyříznutí okénka v ocelové trubce. Vyříznutí okénka umožní vysadit přípojku na „relingovaném“ PE plynovodu v oceli. Pozn.: obrázky jsou z google na heslo „steel pipe window cutter“ 

2. Pokud se postaví plynovod a při zkoušce pevnosti a těsnosti dojde k poklesu tlaku, musí se místo netěsnosti najít. Protože nelze použít odorant jako kdysi je nutné jiné řešení. Např. firma Radeton nabízí detektor H2, který spolu s lahví formovacího plynu /N2 s obsahem H2/ dokáže únik podle H2 spolehlivě najít!

3. Pro vykopávání, zejména PE plynovodů je šetrné použít „pneumatickou motyku“ např. air spade. V některých druzích obsypů je to dobře použitelné.

                            

 

5.Intenzivní příprava na budoucnost distribuce, také s novými plyny /biometan, přidávání H2, …/

• Ano, budoucnost i v energetice patří ekologickým, „zeleným“, trvale udržitelným řešením „s půvabem pro nastupující generaci zákazníků - mileniálů“

• Také v konzervativním, plynárenském businessu se chystáme na novinky, které se u nás v síti mohou objevit, podobně, jako se objevují v jiných zemích světa, existují různé proudy, asi nejvýznamnější jsou syntetická výroba biometanu z bioplynu a přidávání určitého podílu H2 k zemnímu plynu.

• Každé z těch řešení musí být technicky bezpečné pro uživatele a ekonomicky zajímavé pro výrobce plynu. Ekonomicky ani jinak nesmí toto řešení poškodit ani zákazníka.

• Také u nás existuje útvar zaměřený na monitoring těchto aktivit po blízkém okolí v Evropě a jeho back office, který připravuje „pole“ pro implementaci některých technologií v ČR, na naší DS. Má to rozměr legislativní, technický a nákladový.  

• Určitým stabilizačním faktorem starých pořádků je poloha „říše středu“. Díky různým okolnostem je ČR umístěna v Evropském vnitrozemí a má „jednu kvalitu plynu“ /ruský H plyn/ na celém území. 

• Tam, kde je inovace technicky bezpečná a její implementace racionální (má přidanou hodnotu), je zaváděna do technické praxe, nejprve formu ověřovacího projetu (zda to v našich podmínkách může bezpečně a správně fungovat). Nutnou podmínkou je odpovídající dokladování výrobků!

• Je to postup opatrný, ale u vyhrazených technických zařízení provozovaných s péčí správného hospodáře by to snad ani jinak být nemělo.

• Používání inovativních technologií a vývoj legislativy ovšem v některých případech vyžaduje i dovybavit se novou technologií nebo vědět, kde lze taková zařízení pronajmout. 

 

Závěr

• Tam, kde je inovace technicky bezpečná a její implementace racionální (má přidanou hodnotu), je zaváděna do technické praxe, nejprve formu ověřovacího projetu (zda to v našich podmínkách může bezpečně a správně fungovat). Nutnou podmínkou je odpovídající dokladování výrobků!

• Je to postup opatrný, ale u vyhrazených technických zařízení provozovaných s péčí správného hospodáře by to snad ani jinak být nemělo.

• Používání inovativních technologií a vývoj legislativy ovšem v některých případech vyžaduje i dovybavit se novou technologií nebo vědět, kde lze taková zařízení pronajmout. 

Ještě před 5 lety jsem měl určité obavy z vozidel na CNG, dnes jezdím se Škodou G-Tec a obavy za 5 let aktivní praxe zmizely. Podobně je to u ostatních technologií. Většinou má člověk obavy z toho, co tak úplně neovládá.

Lze doporučit všem technickým pracovníkům zhotovitelských firem, nebo alespoň jejich vedoucím, účast na odborných mezinárodních výstavách např. typu IFAT a sledovat trendy, techniku a technologii. Náměty na dovybavení některých firem,. 

Přednáška v příloze.

 

 

PRIMUS LINE a projektová dokumentace – Jan Barták

 

1.Informace o technologii, její aplikacia klíčové rozhodnutí INNOGY

2.Informace o stávajícím (sanovaném) potrubíkamerová inspekce v 09/2017

3.Zpracování PD –specifika pro PRIMUS LINE

4.Změny při realizaci

5.TIČR –„schválení“ PRIMUS LINE pro VTL plynovody

 

1.Informace o technologii, její aplikacia klíčové rozhodnutí INNOGY 

 

Informace o technologii a její aplikaci

probíhalo průběžnou komunikací se zástupci společnosti Rädlingerprimus line GmbHvč. dvou návštěv u této společnosti v Chamu

•Podstatné údaje

•Rukávec PL není tlakově závislý na „mateřské“ trubce

•Tlaková „únosnost“ typu rukávce (MD-jednovrstvý, HD-dvouvrstvý) v závislosti na velikosti ohybů, jejich druzích (segment, koleno, ohyb apod.) včetně jejich poloměrů

•Přepravní možnosti navinutých rukávců včetně prostoru pro zatažení na staveništi –vliv na délky zatahovaných úseků

•Přechodky PL / ocel a jejich aplikace

•Uzavření mezikruží mezi PL a „mateřskou“ trubkou DN 250 s možností zjistit případný průnik (permeaci) zemního plynu skrz stěny PL –atypické čichačky

 

Klíčové rozhodnutí INNOGY

Určení zhotovitele stavby z portfolia zhotovitelů PZ již v době projektové přípravy

•Součinnost při zpracování PD, zejména ZOV, chronologie činností a HMG prací = podklad pro kontrakt

•Dodavatelské zajištění jednotlivých činností při realizaci přípravných prací na potrubí DN 250

•Možnosti kamerových systémů –zejména délky kamerovanýchúseků, příprava potrubí 

•LNG náhradní zásobování a jeho napojení včetně úprav RS Ptačina(nový regulátor 300˃100kPa)

•Dodavatelské zajištění jednotlivých činností při vlastní realizaci stavby

•Příjezdy „neterénních“ vozidel (frézovací robot, čistící technika a kamery dílčích úseků na trasu stávajícího potrubí DN250 (konzultace rozsahu nutných terénních úprav)

•Průběžné schvalování připravenosti jednotlivých úseků pro vtažení PL se zástupci Rädlingerprimus line GmbH

•Úprava a předání dílčích úseků a míst stavby k vlastnímu vtahování PL –zajišťoval Rädlingerprimus line GmbH

•Koordinace montážních prací při vtahování PL, osazování přechodek PL/ocel, atypických čichačeka vsazování ocelových (DN 150) mezikusů)

 

2. Informace o stávajícím (sanovaném) potrubí kamerová inspekce v 09/2017 

 

Proč kamerová inspekce rok před realizací 

• Prakticky nulová znalost stávajícího potrubí 

• Bezporuchový provoz 

• Původní dokumentace – „ocelové potrubí DN 250 hrdlové určené ke svařování“ 

 

Cíl kamerové inspekce 

• Zjistit stav „mateřského“ potrubí DN 250 zejména: 

• Stav vnitřní strany svarů / spojů 

• Jak jsou prakticky řešeny ohyby 

• Výskyt deformací potrubí 

• Výskyt nečistot a jiných překážek 

 

Omezující parametry kamerové inspekce 

• Maximální dosah kamery – 500m

 

3.Zpracování PD –specifika pro PRIMUS LINE

 

Vyhodnocení kamerové inspekce z 09/2017

 

Získané záznamy byly použity pro:

  •Konfrontaci s předpokládanou trajektorií potrubí (geodetické zaměření vytýčené trasy plynovodu)

  •Prvotní konzultaci se zástupci společnosti Rädlingerprimus line GmbHzaměřené na:

  •Zda je rozsah a kvalita záznamu akceptovatelná

  •Stanovení míst kde bude nutné provést frézování či výměnu ohybu –segmentové ohyby nelze vyfrézovat

 

(v úsecích kde nebylo možno kamerovou inspekci provést bylo výše uvedené procentuálně odhadnuto)

 

Zpracování PD –podmínky a jejich řešení

 

1.Nové rozdělení na 3 zatahované úseky –cca 400m, 600m a 600m

  •Nemělo zásadní vliv na zpracování PD –sladění původních 4 úseků s novými 3 úseky

2.Dosahy frézovacího robota a čistící technologie –max. 100m 

  •Návrh míst kde bude stávající potrubí DN 250 přerušeno (po cca 180m ) přednostně v místech vyměňovaných ohybů

  •Příjezd na trasu plynovodu ve strmém 

svahu i pro „neterénní“ vozidla 

(frézovací technika, čistící technika)

3.Kompletní kontrola vnitřku „mateřského“ potrubí DN 250zástupcem společnosti Rädlingerprimus line GmbH

•Probíhalo průběžně –nejprve dílčí úseky (viz bod 2.) a následně celkové úseky po cca 400m –kamera vkládána do potrubí „vrchlíky“

 

4.Získány přesné podmínky o námi požadovaném „garantovaném“ provozním přetlaku min. 25 bar

  •pro PL HD 150 (dvouvrstvý kevlar) maximální velikost úhlu na lomovém bodě 34oa r≥10d (podstatně dražší)

  •pro PL MD 150 (jednovrstvý kevlar) maximální velikost úhlu na lomovém bodě 17oa r≥10d

větší ohyby byly nahrazeny „půlohyby“ sestávající z poloviční hodnoty původního úhlu, 1m dlouhého mezikusu a opět poloviční hodnoty původního úhlu –SPLNĚNA PODMÍNKA VÝROBCE PRO MOŽNOST INSTALOVAT JEDNOVRSTVÝ PL= všechny ohyby max. 17o 

5.Plynotěsné uzavření čel –každý výstup přechodky PL/ocel z „mateřského“ potrubí DN 250 včetně osazení atypické čichačky

6.Výrobcem schválen přetlak při TZ –32,5 bar

 

4.Změny při realizaci

Jsou podchyceny v PD Skutečného provedení 

 

 

 

 

5.TIČR –„schválení“ PRIMUS LINE pro VTL plynovody

 

VTL plynovody –technické předpisy

•Vše je zaměřeno na ocel

•Plynovody kategorie B1 (VTL do 40 barů) –projektovány na maximální tlak 40 barů i když bude provozní tlak nižší

•TZ se přednostně provádějí vodou

 

Systém PRIMUS LINE

•Není ocel

•Maximální provozní tlak bude 25 barů

•TZ nelze provádět vodou –podmínka výrobce –vzduchem 

 

Stavba REKO VTL Adamov –Blansko V.etapa

•Kombinace dvou materiálů

•cca 70m ocelové potrubí (začátek trasy)

•cca 1570m –3 úseky PL spojené opět ocelovými mezikusy v délkách cca 1 –15m 

 

Jak z toho ven?

„Legalizací“ materiálu a systému PRIMUS LINE pro tuto konkrétní stavbu (VTL plynovod kategorie B1).

•„Námluvy“ s TIČR probíhaly již v době zpracování PD

•Návštěva zástupce TIČR u výrobce PRIMUS LINE

•Zásadní pohled TIČR –stavba, byť je zhotovena ze dvou materiálů je považována jako jeden celek

•TZ je možné provádět vzduchem v souladu s ČSN EN 1594 = 1,3 násobek max. provozního tlaku = 32,5 bar

•Získány údaje a hodnoty zapracované do PD, která byla poskytnuta jako podklad potřebný pro vydání „Odborného závazného stanoviska, že jsou splněny požadavky bezpečnosti vyhrazených technických zařízení“. Tímto stanoviskem byla v podstatě systému PRIMUS LINE udělena zelená pro tuto konkrétní stavbu.

•Zajištěn odborný dozor při realizaci, což byly činnosti potřebné pro vydání „Odborného závazného stanoviska, že jsou splněny požadavky bezpečnosti vyhrazených technických zařízení“.Tímto stanoviskem byla schválena realizace (montáž a zkoušky) systému PRIMUS LINE pro tuto konkrétní stavbu.

 

Zainteresování TIČR již v době zpracování PD a následně při realizaci = krok, který byl podstatný pro „zlegalizování“ systému PRIMUS LINE pro tuto konkrétní stavbu –zejména s ohledem na časovou náročnost.

 

Přednáška v příloze

 

Projekt Adamov – bezvýkopová metoda rekonstrukce – vtahování 

Rukávce - Ing. Marcela Stuchlíková

 

Systém Primus-Line je inovativní řešení rekonstrukce vysokotlakého potrubí formou 

bezvýkopové metody. Systém se skládá z flexibilní, kevlarem zpevněné vložky, která 

je vtažena do hostitelské trubky (původního vysokotlakého plynovodu) a ze speciálně 

vyvinutých koncových tvarovek napojujících Primus-Line k provozovanému 

ocelovému potrubí. Primus-Line není připojen k hostitelské trubce a je samonosný. 

Mezi-Primus-Line a hostitelskou trubkou zůstává volné mezikruží. První aplikace 

proběhla na jižní Moravě, kdy do vysokotlakého plynovodu DN 250 bylo vtaženo cca 

1600m Primus-Line.

 

Provozní tlak ovlivňuje :

o Počet vrstev kevlarové tkaniny

o Počet a velikost ohybů

o Ostré hrany na svarech je nutno odstranit

Součástí přednášky bylo:

o Schema stavby

o Dočasná VTL regulační stanice pro Adamov

o Situace v terénu

o Náhradní zásobování  CNG/LNG

o Výřezy potrubí  v místech oblouků, oblouk nesmí přesáhnout 17 stupňů

o 17 montážních jam

o Frézování diamantovou hlavou, vyčištění potrubí

o Spojky potrubí dodané Radlingerem pro plnění pryskyřicí

o Tlaková zkouška 32,5 bar, tj. 1,3 násobku maximálního provozního tlaku

o Rychlost tlakování 3bar/min.

o Doba tlakové stabilizace 24 hodin

Další novoty a pikantnosti:

o V ČR první VTL plynovod z PE

o Do přípravy a realizace zapojeno 14 firem

o Musel se vypracovat Provozní řád

o Pro zmenšení tření při vtahování se používal mýdlový roztok

o Stavba probíhala na pozemku Mendelovy univerzity s ekologickým dozorem

  

 

Nové trendy a uplatňování nových technologií v EON Distribuce, Ing. Ivo Franc

Úvodem byl prezentován rozsah provozovaných plynárenských zařízení

Pro rekonstrukce STL plynovodů používají metody Compact Pine a Egeliner

V roce 1994 prodávala Jihočeská plynárenská 211 mil. m3/rok, v současné době provozují:

o 1200 km VTL plynovodů

o 3000 km STL plynovodů a přípojek

o 595 km NTL plynovodů

Dále uvedl rozdělení podle stáří plynovodů.

Pro výstavbu používají přednostně mikrotunelování a vtahování pro urychlení výstavby a minimální nároky na zemní práce.

Pro rekonstrukce STL plynovodů používají metody Compact Pipe a Egeliner

o Menší nároky na výstavbu

o Nestandardní rozměry trubek a tvarovek

o Obtížné napojení přípojek

o Omezené změny směru

o Sanace dvojité shybky pod Vltavou

o Sanace plynovodu na hrázy rybníku Svět

 

Specifikoval úkoly a výzvy pro útvar Standardizace

o Jednotnost postupů a činností pro projekty, výstavbu, provoz a údržbu

o Jednotnost v používání materiálů

o Kontrola dodržování viz výše

o Povolování odchylek

o Správa a aktualizace standardů a pracovních postupů

o Nový standard pro regulační stanice

o Požadavky na náhradní zásobování

o Využití optických sítí pro řízení

 

 

PZ/28.9.2018