Rozsah oprávnění autorizovaného technika

 

Rozsah oprávnění autorizovaného technika

Postavení autorizovaného technika ve výstavbě upravuje zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 5 odst. 2, dle kterého je autorizovaný technik ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných techniků vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Číst dál 

Co se týče rozsahu kompetencí této autorizované osoby, v praxi se poměrně často objevují různé přístupy a výklady. Proto vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ČKAIT metodiku, ve které tuto problematiku upřesňuje. Metodika je dostupná na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci stanoviska a metodiky.

Dle této metodiky je autorizovaný technik v pojmosloví stavebního zákona projektantem (srov. § 22 odst. 4 stavebního zákona), případně i jinou osobou, dle rozsahu svých oprávnění v konkrétním případě (hlavní projektant, stavbyvedoucí). Z příslušných ustanovení stavebního zákona vyplývá, že autorizovaný technik může vykonávat tyto činnosti pouze v rozsahu své autorizace. Obory a specializace, pro které lze technikovi udělit autorizaci, upravuje ust. § 5 a 6 autorizačního zákona. V rozsahu těchto poté může na základě dalších ustanovení tohoto zákona vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci, pokud celá přísluší jeho oboru. V ostatních případech může vypracovávat pouze příslušné části dokumentace. Dále se může autorizovaný technik podílet na vypracování projektové dokumentace, je-li zpracovávána autorizovaným architektem nebo inženýrem anebo také vést realizaci stavby. Co všechno se rozumí dle stavebního zákona pojmem dokumentace (projektová dokumentace) vymezuje stavební zákon v ust. § 158, obsahové náležitosti dokumentace stanoví prováděcí vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Co se týče možnosti autorizovaného technika zpracovávat příslušnou část dokumentace, tu je potřeba vnímat a také vymezit dle odborného obsahu řešené problematiky, typicky dle povahy jednotlivých stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že autorizace se autorizovanému technikovi neuděluje pro obor statika a dynamika staveb, nemůže autorizovaný technik nikdy zpracovávat stavebně konstrukční řešení stavby a podrobný statický výpočet.  

Pramen: Mgr. Martina Pavelková