Zápis z představenstva

Asociace projektantů plynárenských zařízení

 

Sdružení:             Asociace projektantů plynárenských zařízení, Ruprechtická 1222/36, 460 01

                       Liberec 1

Přítomni:             Členové představenstva APPZ: Ing. Libor Braun, Ing. Martin Kugler, Richard Peml, Martin Buček; tajemník Ing, Petr Zobal

                       Omluven: Ing. Jindřich Šišák

Datum:                 14.10.2019

Místo:                  Praha, GridServices, Prosecká 855/68, 19000 Praha 9

 

Čas:                       13-17 hod

Zasedání: Představenstva: řádné, pozvánka byla rozeslána v souladu se stanovami

 

Program zasedání Představenstva:

 

1. Organizace a plán VH 2019

2. Cena TEZ vs. rozpočet a vývoj v průběhu realizace stavby

3. Plánovaní kapacit projekčních firem, systém bodování projektantů

4. Kalkulace ceny projektové dokumentace a inženýrské činnosti

5. Centrum staveb (problematika ukládání souborů)

6. Majetková podpora

7. Osazování markerů 3M

8. Zkušenosti s projektování souběžných tras optických sítí

9. Noví členové APPZ (Korecký s.r.o., TZB CONSULT Prague, s.r.o.)

10. Informace k jednání s předsedou ASPP - Ing. Vágner - příprava školení pro GasNet

11. Různé:

a)      ceny nestandardních výkonů (dohody, axonometrie)

b)      návrh zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025

c)       novoročenka do Plynu 2020 (jako čtvrtletník)

d)      čtvrtletní zprávy o činnosti ČPS

 

Program byl schválen všemi přítomnými členy Představenstva.

 

Projednané body:

 

1.  Organizace a plán VH

Program jednání VH je přiložen v příloze. VH je nevolební.

Na VH budou přizváni:

 

GasNet, s.r.o.:

Prno Andrej, Auinger Pavel, Thiel Romana, Malík Tomáš, Kordík Zdeněk, Libák Radek

 

GridServices, s.r.o.:

Ledererová Dagmar, Pavláková Jitka, Petr David, Zdvořáček Tomáš, Bejr Stanislav, Hřebec Petr, Beníček Tomáš, Řehořková Věra, Mašek Milan 

 

ASPP

Lumír Vágner, Petr Crha, Marcela Stuchlíková, Martina Mlčochová

 

Noví uchazeči o členství:

Korecký,s.r.o., TZB CONSULT Prague, s.r.o.

 

Zasloužilí členové APPZ:

Milan Hlaváček, Petr Kotlán, Karel Myška

 

Pozvánky rozešle tajemník APPZ.

 

V diskuzi byly nastíněny body:

 

-          Spolupráce s ASPP není z jejich strany příliš aktivní, asi z důvodu velkého objemu prací

-          Stav VŘ na standardní výkony

-          V některých oblastech ceny stanovené GS neodpovídají cenám na trhu práce¨

-          Martin Kugler informoval o dosud známých změnách vlastnické struktury společností GasNet a GridServices, kdy sdružení investorů pod vedením společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) se stalo jediným vlastníkem společnosti innogy Grid Holding, a tím i jejich dceřiných firem GasNet a GridServices. Ty už budou vlastnicky nezávislé na skupině innogy v ČR. Nová vlastnická struktura s sebou přinese i budoucí nový způsob řízení společností.

 

2.  Cena TEZ vs. rozpočet - ceny TEZ a jejího dalšího vývoje v průběhu stavby trvání na dodržení ceny TEZ v realizaci)

     -  proběhla široká diskuze s praktickými zkušenostmi vývoje ceny

     -  ceny v TEZech zpravidla neodpovídají reálné ceně, při zpracování TEZů se musí znát konkrétní poměry na staveništi, odvozy zeminy, povrchy atd.,

     - problém mají pak nejen projektanti, ale i zhotovitelé, což vyvolává nesoulad mezi investorem, zhotoviteli a projektanty

    -   zhotovitelé zpravidla zpětně nehodnotí své náklady, alokované na jednotlivé stavby, tzn. kde konkrétně vznikl rozdíl v nákladech

    -   u staveb zadávaných přímo zhotoviteli staveb požadují zhotovitelé kompletační slevu z ceny PD ve výši 5-10% z PD

    -  při pokládce optických kabelů má ČEZ specielní ceník ve 3 variantách

    -  proslýchá se, že bude vydán nový ceník zemních prací ÚRS   

 

3.  Plánovaní kapacit projekčních firem, systém bodování projektantů

-          není rovnoměrnost ve vydávání TEZů 

-          při zadávání projektů je zrušen požadavek na 130 km dojezdové vzdálenosti ke stavbě

-          očekává se, že nový vlastník zaujme strategii k vynaloženým investicích ve vazbě na tlaky v oblasti celosvětové bezuhlíkové ekonomiky a omezování emisí. Dopad rovněž může mít i výsledek zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025. Výsledek cenové regulace pro toto období lze předpokládat v 02/2020

-          nejistota v investiční politice v plynárenství má dopad na získávání a výchovu nových projektantů

 

4.  Kalkulace ceny projektové dokumentace a inženýrské činnosti, ceny PD ve výběrových      řízeních (automatické slevy, prodloužení doby na vypracování PD (dnes již jenom od            podání na SÚ trvá cca 6 měsíců)

-          pokud státní správa, či samospráva neplní zákonné lhůty, je třeba důkladně vést písemnou (mailovou) korespondenci podání, urgencí a odpovědí, aby bylo možno řádně doložit jejich nečinnost

-          čím je stavba menší, tím by měl být procentní podíl na projekt větší

-          cena za projekty z VŘ jsou na hodnotě 6-7% investičních nákladů. Reálně by však měly být cca 10%

 

5. Centrum staveb. Na posledním jednání nám bylo řečeno, že bude možné

vkládat přílohy jednoduše a srozumitelně pojmenované. Zatím přišel mail z plynárny s jednoznačným příkazem a nesrozumitelným používáním a značením

   -  centrum staveb již funguje lépe

   -  dokumenty se musí číslovat, číslování je však odlišné než jsou číslovány v projektu

 

6. Majetková podpora - žádná změna ohledně deklarované změny, pouze poradního hlasu    majetkové podpory

   - spolupráce s majetkovou podporou se zlepšila

 

7.  Osazování markerů - způsob osazení, zásahy do již hotových PD, vzniklé

                vícepráce atd.

-          Markery se osazují podle technického úsudku

-          Připravuje se metodika na jejich osazování

-          Na 1. kontrolním dnu se projedná jejich umístění, jejich potřeba by měla být deklarována již v TEZu

-           Bylo by účelné udělat školení na osazování markrů – M.Kugler osloví zpracovatele směrnice pro osazování markerů p. Humhala pro možnost proškolení

 

8.  Zkušenosti s optickými kabely, Odborné stanovisko ČPS pro GridServices  k položení          optických tras v souběhu s distribučními plynovody

      -  Z1  k TPG 702 01 k pokládání chrániček pro kabely je již v platnosti od 09/2019

 

9.  Noví členové APPZ (Korecký s.r.o., TZB CONSULT Prague, s.r.o.)

     - představenstvo APPZ doporučuje Valné hromadě přijmout obě společnosti za nové           členy APPZ

 

10. Informace k jednání s předsedou ASPP - Ing. Vágner - příprava školení pro GasNet

       - zatím není žádná odpověď ze strany ASPP

 

11. Různé 

-          Martin Kugler sjedná schůzku s Ing. Prnem na listopad na řešení vzájemné       spolupráce, např.

·         použití hodinových sazeb pro ceny nestandardních výkonů (dohody, axonometrie) 

·         informace o nových předpisech GN

·         rovnoměrnost nátoku TEZů

·         velikost a oceňování staveb v TEZech

·         substituční plné moci a jejich platnost

 

-          koordinace s jinými sítaři se nezlepšuje

-          probíhá připomínkování „malé“ novely Ez a připravuje se kompletně nový Ez s ohledem na nové zdroje energií atp. novela Ez

-          schválení regulační periody a další vývoj vzhledem k naší práci

-          možno objednat novoročenku APPZ do Plynu 2020

-          nelze již používat u GN a GS, že jsou členy skupiny innogy

-          Představenstvo souhlasí s odměnou 10000/rok Kč pro tajemníka APPZ

-          Představenstvo souhlasí s odměnou 10000/měs. Kč pro předsedu představenstva APPZ

 

Zapsal: tajemník Ing. Petr Zobal

Schválil: Ing. Libor Braun.

 

15.10./ZO/Kg/Pe

 

 

Vážení návštěvníci, nacházíte se na nových webových stránkách zájmového sdružení právnických osob Asociace projektantů plynárenských zařízení.

Údaje o sdružení

Asociace projektantů plynárenských zařízení
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Sídlo: Ruprechtická 1222/36, 460 01 Liberec I
Registrační číslo: 57/09/LBC
Datum registrace: 2. prosince 2009
IČ: 72055031

Předmět činnosti APPZ:

Asociace je ustanovena s cílem trvale zvyšovat úroveň zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti v oblasti vyhrazených plynárenských zařízení ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb. v platném znění na úrovni současného stavu vědy a techniky. Svoji činnost vyvíjí především tím, že:

 1. Profiluje členy Asociace na základě jejich vysoké odbornosti a profesionality, která je prověřena nezávislou profesní certifikací pro plynárenství, provedenou třetí stranou. Současně Asociace prostřednictvím svých členů zvyšuje a dbá o odbornost zaměstnanců členských organizací.
 2. Aktivně se podílí na těsné spolupráci mezi členy Asociace a plynárenskými společnostmi.
 3. Iniciuje žádoucí právní regulaci vztahů v oboru, vznikajících při činnosti a kodifikuje základní profesní pravidla. Iniciuje tvorbu a spolupracuje na příslušných technických a pracovních předpisech.
 4. Hájí a prosazuje profesní zájmy svých členů vůči státním a jiným institucím a interpretuje výhody spolupráce s ostatními členy Asociace. Ve své činnosti se opírá o spolupráci zejména s ČPS, ČPU, ČÚBP, IP, ITI a GAS.
 5. Reprezentuje společné zájmy a potřeby členů Asociace v zahraničí jak samostatně, tak prostřednictvím partnerských organizací nebo Českým svazem autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
 6. Buduje příznivý image členství v Asociaci vůči plynárenským společnostem a jiným potenciálním zadavatelům. Na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti.
 7. Reprezentuje společné zájmy členů Asociace vůči dalším partnerům.
 8. Vyvíjí expertní a poradenskou činnost, zpracovává odborné posudky a prostřednictvím smírčí komise jmenované představenstvem přispívá k řešení sporů mezi členy nebo mezi členy a třetí stranou.
 9. Asociace prosazuje zájmy oboru v legislativní oblasti podnikatelského prostředí. Za tím účelem spolupracuje s ČKAIT a obdobnými organizacemi.
 10. Pro své členy pořádá odborné semináře, školení a tématické odborné exkurze.
 11. Vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním. Zejména se jedná o propagaci členů vůči odborné veřejnosti, publikační činnost, pořádání odborných prezentací a doprovodných akcí k významným oborovým akcím a událostem.
 12. Vede evidenci členů Asociace.

Rychlý kontakt

Předseda
 • Ing. Libor Braun
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel.: +420 607 818 196
Tajemník
 • Ing. Petr Zobal
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel.: +420 732 549 835

Jednací řád ke stažení zde.

Volební řád ke stažení zde.

Stanovy ke stažení zde.