Školení pořádaná Českým plynárenským svazem

 

12. 1. Opravy ocelových plynovodů do 5 bar vč. revize TPG 702 08 platné od
1. 12. 2020, nové metody oprav
OPV: 2
ČKAIT: 1
19. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01 OPV: 2
ČKAIT: 1
26. 1.
Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace
staveb, povolování stavev v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04,
TPG 702 08
OPV: 2
ČKAIT: 1
ÚNOR
2. 2.
Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích
s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády
č. 406/2004 Sb.
OPV: 2
ČKAIT: 1
9. 2. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce
a spotřebiče, Brno
OPV: 2
ČKAIT: 1
16. 2. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na
periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW OPV: 2
17. 2. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava
na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody OPV: 2
23. 2. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb
v ochranných pásmech plynárenských zařízení
OPV: 2
ČKAIT: 1
BŘEZEN
2. 3. Využití zemního plynu k pohonu motorových vozidel, pomalu a rychloplnicí
stanice CNG – TPG 304 02, TPG 982 03
OPV: 2
ČKAIT: 1
9.–10. 3. 23. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových
a plynárenských zařízení – Hradec Králové
OPV: 5
ČKAIT: 2
16. 3. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování,
montáž)
OPV: 2
ČKAIT: 1
23. 3. Detekce úniku zemního plynu OPV: 2
ČKAIT: 1
30. 3. Plynárenské armatury OPV: 2
ČKAIT: 1
DUBEN
20. 4. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(vč. Z5 TPG 905 01)
OPV: 2
ČKAIT: 1
27. 4. Nové trendy – evropská legislativa v plynárenství OPV: 2

Informace o legislativních úpravách a standardech:

 

1.      navrhované změny stavebního zákona, které budou načteny prostřednictvím pozměňovacího návrhu k poslaneckému tisku 525 k novele zákona o zeměměřičství, kterou se navrhuje zavést systém digitálních technických map. Dopady tam jsou i na zákon autorizační.

 

Takže předpokládáme, že nejde o vzdálenější budoucnost, ale účinnost by mohla být velmi rychlá viz PSP, účinnost navrhovaná k 1.7.2023!

 

 

2.      Verze č. 6 ČSN 73 6005, jedná se o citlivé téma z hlediska životního prostředí. Po zatím probíhající  diskusi k tomuto návrhu normy je jedno naše doporučení - požadavek na vypuštění čl. čl. 6.1.3.  Dne 13.11.2019 proběhne vypořádání na ČPS za plynárenský sektor, následně se zpracovatelem normy. Další připomínky se nepředpokládají s ohledem na její již "finální" podobu cizelovanou řadou složitých jednání.

 

 

 

Kg+Pz

 

Informace o Zahájení zpracování návrhu Českých technických norem

 64/0002/19

TNK: 131

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených

v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN ISO 11299-3 +

ISO 11299-3:2018

Zpracovává Institut pro testování a certifikaci, a.s. tř. Tomáše Bati 299,Zlín - Louky

 

 

 

Macquarie ovládnou firmu innogy Grid Holding

Sdružení investorů pod vedením společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) se stane jediným vlastníkem firmy innogy Grid Holding (iGH), pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku. Macquarie o tom dnes informovala ČTK. MIRA, jež aktuálně v iGH vlastní podíl 49,96 procenta, uplatnila smluvní předkupní právo na zbývajících 50,04 procenta, které nyní vlastní společnost RWE.

iGH je stoprocentním vlastníkem společnosti GasNet, která zásobuje v Česku plynem 2,3 milionu připojení a má celkovou délku sítě asi 65.000 kilometrů. Vypořádání transakce se očekává v druhé polovině letošního roku. Fondu australské banky Macquarie patří od roku 2017 mimo jiné také podíl 31 procent ve společnosti EP Infrastructure (EPIF), což je jedna z hlavních složek Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského.

Zdroj: OEnergetice 

BIM – Nové trendy v projektování

BIM (Building Information Modeling) je moderní metoda vytváření a správy dat o budově během celého životního cyklu – od projektu, realizace, provozu, rekonstrukce – až po ukončení provozu a odstranění. Informační modelování budov představuje v současné době novou vědní disciplínu i moderní komunikační platformu v oboru stavebnictví. Praktické využití BIM Prvotním úkolem BIMu je vytvořit jednotný 3D inteligentní model budovy obsahující velké množství dat. Kromě geometrických rozměrů se může jednat o detailní informace vztahující se k určitému produktu, informace o potřebných certifikátech a dokumentech, či různé provozně-technické informace. Tato data jsou následně využívána při dalších činnostech typicky uskutečňovaných během celého životního cyklu stavby. Jako příklad můžeme uvést koordinaci projektu, různé vizualizace či simulace nebo informace o nutnosti provést revizi elektrického zařízení. Výstupy z toho systému – souhrnná data – jsou využívána architekty, projektanty, investory, vlastníky budov, správci budov a mnohými dalšími. Typy výstupů se liší od typu investora a fáze zpracování projektu. Může se jednat např. o 3D modely budovy, technické zprávy, 2D výkresy, výkazy, popisy materiálů atp. Pro reálné nasazení metody BIM do praxe je nutné použít vhodný software. Od projekčního prkna k softwaru Podíváme-li se podrobněji na vývoj základních přístupů k projektování staveb, můžeme konstatovat, že období zhruba posledních dvaceti let se vyznačuje velkými technologickými změnami v této oblasti. Zjednodušené schéma vývoje je zachyceno na následujícím obrázku: Období ručního kreslení projektové dokumentace s použitím rýsovacího prkna je již dávnou minulostí. V současné době je již zcela nemyslitelné, aby projektant dodával své projekční výkresy zpracované ručně. Zde již neobstojí ani argument, že oskenováním ručně kresleného výkresu do formátu pdf dochází k jeho elektronizaci. Co znamenají zkratky CAD, CAM, CAE Nástupu výpočetní techniky do různých společenských a technických oblastí se nevyhnula ani oblast projektování a návrhu staveb. Vývoj softwarových produktů v této oblasti byl daný technologickými možnostmi dané doby a souvisel přímo s rozvojem hardwaru počítačů. Dá se říci, že masivnější nasazení výpočetní techniky do projektové praxe se datuje k přelomu 80. a 90. let dvacátého století. V dnešní době se ke konstrukčním a projekčním pracím používají převážně počítačové programy pracující na systému CAx. Zkratka CA (Computer Aided) znamená, že jde o počítačem podporované aplikace. Přičemž „x“ značí písmeno, které specifikuje konkrétní druh systému, resp. konkrétní oblast použití – například CAD, CAM, CAE apod. Konkrétně CAD (Computer Aided Design) představuje problematiku projektování s podporou počítače, CAE (Computer Aided Engineering) lze přeložit jako systémy pro podporu inženýrských činností (technické výpočty, analýzy atd.), CAM (Computer Aided Manufacturing) lze vyložit jako systémy pro počítačovou podporu výroby (např. pro CNC frézování). V praxi se běžně potkáváme s velkým množstvím CAD softwarových řešení. Jako příklad můžeme uvést např. produkt AutoCAD od firmy Autodesk, ArchiCAD od firmy Graphisoft, Microstation vyvíjený firmou Bentley, Allplan firmy Nemetschek nebo ZWCAD nabízený firmou TECHSOFT, v žádném případě se však nejedná o výčet uzavřený. Co se týče vlastních formátů grafických souborů, tak oblíbené jsou formáty dwg. Přičemž jako obecný výměnný datový formát pro tuto oblast velmi dobře poslouží formát dxf. Softwarové nástroje pro BIM Budoucnost projektování se ubírá a nadále bude ubírat cestou nasazení metodiky BIM. Mezi uznávané a nasazované softwarové produkty pro praktickou realizaci metodiky BIM patří produkty společnosti Autodesk – obzvláště pak program Revit. Tuto skutečnost dokreslují i následující dva grafy (zdrojová data jsou získána z celoevropského interního průzkumu firmy Wavin z let 2014 a 2015). Oba grafy představují odpovědi na otázku „Jaký SW produkt pro možnost přípravy projektu ve shodě s BIM koncepcí je pro respondenta nejvhodnější“. První graf prezentuje názory respondentů zastupující všechny oblasti stavebního projektování (architekt, statik, projektant stavební části a také projektanti různých profesí), druhý názory projektantů oboru TZB a ZTI. V prvním případě preferovalo program Revit více jak 50 % respondentů, pro druhou situaci bylo toto číslo ještě markantnější a s přehledem překročilo 90% hranici. Softwarové řešení CAD a BIM Jaké jsou charakteristické vlastnosti výše uvedených způsobů projektování? CAD řešení umožňuje snadnou správu projektu, pohodlnou archivaci, jednodušší provádění změn, efektivní sdílení dat a další možnosti. Tyto pokrokové možnosti se vztahují spíše na rutinní činnosti, ale způsob koncepčního myšlení oproti ručnímu kreslení na prkně zůstává nezměněn. Stejně jako v případě ručního kreslení je uživatel nucen veškeré čáry tahat pomocí myši, musí řešit obdobné problémy, např. viditelnost, ručně vyplňovat různé kusovníky a výkazy. Parametrizace změn zde není možná. Nelze použít ani různé vizualizace nebo simulace. Obecně lze tedy konstatovat, že CAD aplikace představují pouze „hezké kreslení“, ale co do myšlenkových pochodů zůstávají věrnou imitací přístupu „tužka-papír“. Zastánci 2D projektování tvrdí, že 2D koncepce projektování je a zůstane i v budoucnosti plně dostačující. Argumentem je relativní jednoduchost projektové dokumentace (co do výstupů) určitých profesí. Zastánci pokrokového přístupu vidí budoucnost v metodice BIM. V tomto případě je jasné, že BIM ve spojení s 2D prostě dělat nejde a je třeba přejít na 3D koncepci. Při výběru grafických a projekčních softwarů je třeba zvážit, zda postačí neparametrický software, tzn., že uvažované změny bude třeba provést několikrát a ručně, anebo raději využijeme možnosti parametrického softwaru, kdy lze změny provést pouze jednou v centrálním modelu a v ostatních částech se již automaticky promítnou. Zde je možné pocítit největší rozdíly v rámci CAD a BIM přístupu k projektování. V případě CAD projektování pracujeme s instancemi ve smyslu separovaných čar (ne vždy, pro případ využití určité knihovny budou zřejmě tyto čáry spojeny do tzv. bloku) a vše kreslíme „jakoby znovu na prkně“. Naopak v případě BIM pracujeme s modely reálných komponent (součástí), ze kterých je investice nakonec postavena. Přesněji řečeno nyní již nekreslíme, ale modelujeme finální stavbu. Výkresy a další projekční materiály jsou již následně generovány automaticky programem na základě našich požadavků (umístění pohledů a řezů do výkresu, řezové roviny atp.). Závěrem se nabízí otázka, jak dlouho ještě budou programy pro podporu 2D projektování dodávány a podporovány. Vzhledem k rychlému technologickému rozvoji se odhaduje kolem 5 až 10 let. Autor: Pavel Seidl, Technický poradce Organizace: WAVIN Ekoplastik s.r.o.