Školení pořádaná Českým plynárenským svazem

 

12. 1. Opravy ocelových plynovodů do 5 bar vč. revize TPG 702 08 platné od
1. 12. 2020, nové metody oprav
OPV: 2
ČKAIT: 1
19. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01 OPV: 2
ČKAIT: 1
26. 1.
Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace
staveb, povolování stavev v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04,
TPG 702 08
OPV: 2
ČKAIT: 1
ÚNOR
2. 2.
Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích
s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády
č. 406/2004 Sb.
OPV: 2
ČKAIT: 1
9. 2. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce
a spotřebiče, Brno
OPV: 2
ČKAIT: 1
16. 2. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na
periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW OPV: 2
17. 2. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava
na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody OPV: 2
23. 2. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb
v ochranných pásmech plynárenských zařízení
OPV: 2
ČKAIT: 1
BŘEZEN
2. 3. Využití zemního plynu k pohonu motorových vozidel, pomalu a rychloplnicí
stanice CNG – TPG 304 02, TPG 982 03
OPV: 2
ČKAIT: 1
9.–10. 3. 23. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových
a plynárenských zařízení – Hradec Králové
OPV: 5
ČKAIT: 2
16. 3. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování,
montáž)
OPV: 2
ČKAIT: 1
23. 3. Detekce úniku zemního plynu OPV: 2
ČKAIT: 1
30. 3. Plynárenské armatury OPV: 2
ČKAIT: 1
DUBEN
20. 4. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(vč. Z5 TPG 905 01)
OPV: 2
ČKAIT: 1
27. 4. Nové trendy – evropská legislativa v plynárenství OPV: 2